Llakiikuna kunapuncha tiag, kawachinkuna Diuspa Suma Mandai ñami chaiamungapa kagta (Lucas 21:10, 11; 2 Timoteo 3:1-5)

Ña unai, Bibliapi willaraiá imasami kai punchakuna kangapa kagta. Willaraiá wambrakuna taitata ñi mamata mana uiangapa kagtakuna, kulki munagkuna, iapa rabiawa kaugsagkuna i kikinkunamandallami iuiarispa kangapa kagtakuna.

Willaraiá alpa chugchurispa kuiuringapa kagta, iapa iarkai, atun makanakui i achka unguikuna tiangapa kagta. Chasa pasarikugta kawanakunchi.

Jesuska kasami nirka: Diuspa Suma Mandaimanda alli willaikuna tukui Alpanigta willangapa kankuna (Mateo 24:14).

 Dius paipa Suma Mandaiwa tukui jiru ruragkunata puchukangapa ka (2 Pedro 3:13)

Jeobá mana unaiaspalla tukui mana alli jentekunata tukuchingapa ka.

Satanasta i paipa jiru kukukunatapas tukuchingapami ka.

Diusta uiagkuna, kai Alpapi mana llakii ñi manchaspallapas kaugsangapa kankuna, kikinpura kuianakuspa sumaglla kaugsangapa kankuna.