Skip to content

Skip to table of contents

Jeobamanda Willagkuna

Idioma agllai Inga

 IACHAI 5

Noé suti kaugsauraka ¿pikunataka Diusta uiarkakuna?

Noé suti kaugsauraka ¿pikunataka Diusta uiarkakuna?

Noé kaugsauraka, jentekuna imaurapas iapa jiru ruraspami kaugsarkakuna (Génesis 6:5)

Adán i Evapas wambrakunami iukarka, achka jentekuna Alpapi tiai kallarirka. Nigpika, imasami Satanás ruraskasina, chasallatatami sug anjelkunapas Diuspa kuntra tukurkakuna.

Paikuna awa suma luarmandami uraikumuspaka, karisina tukurkakuna, warmikunawa kasarangapa. Nigpi paikunapura iukarkakuna wambrakuna iapa mana alli iuiaikunawa. Chikuna tukuikunamandami más fuersa iukag karkakuna.

Alpaka jiru jentekunawami jundarii kallarirka. Bibliapi kasami willaraiá: “Taita Diuska kawarka, kai alpamanda runakuna iapa jiru ruraspa, imaurapas mana alli iuiaillawa kagkunata”.

 Noé Taita Diusta uiarkami, nispaka iapa atun kanoa wasisina rurarka (Génesis 6:13, 14, 18, 19, 22)

Noé alli karimi karka. Jeobá paita nirka iapa sinchi tamiawami tukui jiru jentekunata puchukangapa kagta. Chi iapa sinchi tamia niraianmi Dilubio.

Nigpika, Dius Noeta nirka: iapa atun kanoa wasisinami ruragrii. Chipimi Noeka iukarka paipa familiata i animalkunatapas iaikuchinga.

Nispaka, Noé tukui jentekunatami willarka Dilubio tamiangapa kaskata. Ikuti paita mana uiarkakuna. Uiangataka sugkuna asirkakuna, sugkunapas iapa rabiarirka.

Noeka iapa atun kanoa rurai puchukaspaka, animalkunata iaikuchigrirka.