Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

WEBSITE A JW.ORG

Biroken ti Linaon ti Website iti Sign Language

Biroken ti Linaon ti Website iti Sign Language

Kaaduan a linaon ti sign language ket iti format a video. Naipatarusen ti maysa a paset ti jw.org, agraman ti home page-na, iti sumagmamano a sign language. Saan pay a naipatarus ti site iti dadduma a sign language, ngem addaanda kadagiti video a libro, magasin, ken dadduma pay a publikasion a magun-odan iti seksion a PUBLIKASION.

Usarem ti maysa kadagiti sumaganad nga opsion tapno mabirokam ti linaon ti sign language:

 Mangpili iti Maysa a Sign Language

  • Pamay-an 1: I-click-mo ti Language Picker (Pagpilian iti Lengguahe) tapno agparang ti kompleto a listaan ti amin a lengguahe nga adda iti jw.org.

  • I-click-mo ti kahon iti Display Sign Languages Only tapno dagiti laeng sign language ti agparang.

    Ti sabali pay a pamay-an ket, i-type-mo ti nagan ti sign language iti text box. Dagiti laeng lengguahe a katupag ti in-type-mo ti agparang.

  • Pamay-an 2: I-click-mo ti link nga “Agbuya iti Sign-Language a Video” iti home page. Mangpilika iti sign language iti listaan.

No ti site ket naipatarusen iti sign language a pinilim, dayta ti agbalin a lengguahe ti site.

Alisto laeng a malasin ti maysa a sign-language site gapu ta adda icon ti tunggal menu option. Ti tunggal icon ket makita a representasion ti maysa a seksion ti site.

Iti seksion a PUBLIKASION, dagiti termino a nausar iti sumagmamano a menu option ket naiduma kadagiti termino iti gagangay a lengguahe. Kas pagarigan, iti sign-language site, nausar ti termino a SONGS para iti opsion a MUSIC.

Usarem dagiti menu tapno makapanka iti linaon ti birbirokem. I-play wenno i-download-mo dagiti video ti sign language.

Mapan iti Seksion a PUBLIKASION

 Mapanka iti PUBLIKASION > DAGITI NAITAMPOK A PUBLIKASION.

Piliem ti kayatmo a sign language manipud iti drop-down list. Gapu ta ginasut a lengguahe ti adda iti listaan, mabalin a makatulong kenka ti panangi-click-mo iti drop-down list sa i-type-mo ti nagan ti lengguahe. Dagiti laeng lengguahe a katupag ti in-type-mo ti agparang.

No ti sign language a pinilim ket bassit laeng ti magun-odan a publikasion, aminda ket agparang iti page a DAGITI NAITAMPOK A PUBLIKASION. Nupay kasta, para kadagiti sign language nga addaan iti adu a publikasion, ti laeng dadduma ti agparang iti page a DAGITI NAITAMPOK A PUBLIKASION. Mapanka iti page a pakasarakan kadagiti kita ti publikasion (kas pagarigan, BIBLIA, MAGASIN, LIBRO KEN BROSHUR) tapno makitam dagiti magun-odan iti dayta a publikasion iti sign language.

Usaren ti App a JW Library Sign Language

Mayat ti opsion nga app a JW Library Sign Language no:

  •   kanayon nga usarem dagiti video ti sign language.

  • mabenepisiaranka iti kaadda dagitoy a video iti mobile device-mo uray no saanka a nakakonektar iti internet.

  • magun-odan ti app iti us-usarem a sign language.

Para iti kanayonan a detalye, mapanka iti help page ti JW Library Sign Language.