Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Dagiti Feature ti Biblia

Dagiti Feature ti Biblia
  • Agpilika iti nadumaduma a patarus ti Biblia.

  • Pagdidiligem ti amin a magun-odan a bersion ti Biblia babaen ti panangi-tap-mo iti numero ti bersikulo.

  • Kitaem dagiti nainaig a material babaen ti panangi-tap-mo iti footnote marker wenno letra ti cross-reference.