Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

JW BROADCASTING

Agdengngeg iti Audio iti TV.JW.ORG

Agdengngeg iti Audio iti TV.JW.ORG

Ti seksion nga Audio ket naglaon iti nagduduma a koleksion dagiti audio program. Agdengngegka iti maysa nga audio program wenno denggem ti amin nga audio program iti maysa a koleksion.

I-click-mo wenno talmegam ti Audio button tapno makitam dagiti koleksion ti audio program. Tapno makabirokka kadagiti audio program ken mangngegam dagita, surotem dagiti instruksion iti baba:

 Agdengngeg iti Maysa nga Audio Program Wenno Koleksion

Dagiti audio program iti tunggal koleksion ket adda iti baba ti paulo ti koleksion. I-scroll-mo pababa tapno makitam ti amin a koleksion.

Computer wenno tablet: I-click-mo wenno talmegam ti Left Arrow wenno Right Arrow tapno makitam ti dadduma pay nga audio program iti maysa a koleksion.

Smartphone: Ti umuna nga audio program iti tunggal koleksion ti agparang. Tapno makitam ti dadduma pay nga audio program iti maysa a koleksion, talmegam ti See More.

I-click-mo wenno talmegam ti ladawan wenno paulo ti maysa nga audio program tapno maluktam. Ti ladawan ken paulo ti pinilim nga audio program ket makita iti ngato ti iskrin.

I-click-mo wenno talmegam ti Play button tapno mai-play-mo ti audio program. (Palagip: Iti iOS ken Android a mobile device, masapul met a talmegam ti Play icon.)

  • Tip: Imbes nga i-play-mo a saggaysa dagiti audio program, mabalinmo nga i-click wenno talmegan ti Play All button tapno mai-play-mo ti amin nga audio program iti dayta a koleksion.

  • I-click-mo wenno talmegam ti Shuffle button tapno mai-play-mo a saan nga agsasaruno ti amin nga audio program iti dayta a koleksion.

    Palagip: No nalpasen a nai-play ti amin nga audio program iti koleksion, agsardengen ti pannakai-play dagiti audio program.

 Kontrolen ti Pannakai-play ti Audio

  • I-click-mo wenno talmegam ti Pause tapno agsardeng ti pannakai-play ti audio program.

  • I-click-mo wenno talmegam ti Play tapno maituloymo ti agdengngeg.

  • Tapno mayakarmo ti paset ti audio program a dengdenggem, i-click-mo wenno talmegam nga agpakannawan wenno agpakannigid ti location indicator.

  • No in-click-mo wenno tinalmegam ti Play All wenno Shuffle, i-click-mo wenno talmegam ti Skip Back tapno mai-play-mo ti audio program nga umun-una ngem iti madama a dengdenggem.

  • No in-click-mo wenno tinalmegam ti Play All wenno Shuffle, i-click-mo wenno talmegam ti Skip Forward tapno mai-play-mo ti sumaruno nga audio program iti koleksion.

  • Tapno mabaliwam ti volume, usarem ti audio button iti computer wenno iti mobile device-mo.