Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Apay nga Adalem ti Biblia?

Apay nga Adalem ti Biblia?

Ammuem no kasano a matulongannaka ti Biblia a mangbirok kadagiti sungbat dagiti napapateg a saludsod iti biag.

 

Kitaem Met

MAIPAPAN KADAKAMI

Agkiddaw iti Panagadal iti Biblia

Libre nga adalem ti Biblia iti oras ken lugar a kombeniente kenka.

MASANSAN A MAISALUDSOD

Ania ti Panagadal iti Biblia?

Ammuem ti sungbat dagiti saludsod maipapan iti programa a libre a panagadal iti Biblia.