Accessibility setting

Agpili iti lengguahe

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Apay nga Adalem ti Biblia?

Apay nga Adalem ti Biblia?

Ammuem no kasano a matulongannaka ti Biblia a mangbirok kadagiti sungbat dagiti napapateg a saludsod iti biag.

 

Kitaem Met

Agkiddaw iti Panagadal iti Biblia

Libre nga adalem ti Biblia iti oras ken lugar a kombeniente kenka.

Ania ti Panagadal iti Biblia?

Ammuem ti sungbat dagiti saludsod maipapan iti programa a libre a panagadal iti Biblia.