Mapan iti linaonna

Gimong ti Kongregasion Dagiti Saksi ni Jehova

Ammuem ti maipapan kadagiti gimongmi. Birokem ti Kingdom Hall nga asideg iti lugaryo.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: Iti adu a lugar, sinuspindemi dagiti gimong kadagiti Kingdom Hall wenno iti dadakkel a grupo. No kayatmo a maammuan ti ad-adu pay maipapan iti Biblia wenno kadagiti Saksi ni Jehova, pangngaasim ta kompletuem ti porma iti page nga Agkiddaw iti Umay Mangbisita ket addanto Saksi iti lugaryo a mangkontak kenka.

Birokem ti Lokasion nga Asideg iti Lugarmo (manglukat iti baro a window)

Ania ti Maar-aramid Kadagiti Taripnongmi?

Iti kada lawas, mamindua nga agtataripnong dagiti Saksi ni Jehova tapno agdaydayaw. (Hebreo 10:24, 25) Kadagitoy a taripnong, a silulukat iti publiko, ad-adalenmi ti linaon ti Biblia ken no kasanomi a mayaplikar iti biagmi dagiti pannursurona.

Kaaduan a paset dagiti taripnongmi ket adda pannakiraman dagiti agdengdengngeg, kas iti maar-aramid iti eskuelaan. Marugian ken maserraan dagitoy a taripnong iti kanta ken kararag.

Saan a kasapulan a maysaka a Saksi ni Jehova tapno matabunuam dagiti taripnongmi. Aw-awisenmi ti amin nga umay. Awan ti mabayadan. Awan met ti maaramid a panagkolekta.