Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Pagtataudan ti Pondo Para iti Trabaho Dagiti Saksi ni Jehova?

Pagtataudan ti Pondo Para iti Trabaho Dagiti Saksi ni Jehova?

Ti pondo para iti trabahomi a panangasaba ket kangrunaanna nga aggapu iti boluntario a donasion dagiti Saksi ni Jehova. Awan ti maar-aramid a panagkolekta kadagiti gimongmi, ken saan nga obligado dagiti miembro a mangted iti apagkapullo. (Mateo 10:7, 8) Imbes ketdi, kadagiti paggigimonganmi, adda dagiti kahon a pagitinnagan kadagiti kontribusion para kadagidiay mayat a mangted iti donasion. Saan a mainaganan no siasino dagiti nagdonar.

Saan unay a dakkel ti gastosmi gapu ta awan dagiti klero a suelsuelduanmi. Maysa pay, saan a matangtangdanan dagiti Saksi a mangaskasaba iti binalaybalay, ken simple laeng dagiti lugar a pagdaydayawanmi.

Aniaman a donasion a maipatulod kadagiti sanga nga opisina dagiti Saksi ni Jehova ket mausar a pangtulong kadagiti nadidigra, pangsuporta kadagiti misionero ken agdaldaliasat a ministromi, pagibangon kadagiti lugar a pagdaydayawan kadagiti napanglaw a pagilian, mausar a pondo iti panagimprenta ken panagipatulod kadagiti Biblia ken dadduma pay a Nakristianuan a publikasion.

Adda iti tunggal maysa no kayatna ti mangted iti donasion para kadagiti lokal a paggastuan ken/wenno para iti sangalubongan a trabahomi. Regular a mangar-aramid ti tunggal kongregasion iti report maipapan iti naggastuan tapno maammuan dagiti miembro.

Ammuem ti Ad-adu Pay

TI PAGWANAWANAN —PAGADALAN NGA EDISION

‘Dakkel ti Trabaho’

Mabalinmo ti tumulong.

TI PAGWANAWANAN —PAGADALAN NGA EDISION

Agyamanka iti Kinaparabur ni Jehova

Dakamaten ti Biblia ti umiso ken di umiso a motibo iti panangipaay ti tiempo, pigsa, ken sanikuatayo.

MASANSAN A MAISALUDSOD

Video Clip: Pagtataudan ti Pondo Para iti Trabaho Dagiti Saksi ni Jehova

Ammuem no pagtataudan ti pondomi ken no kasano a maus-usar dagitoy iti intero a lubong.