Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Laklaksiden Kadi Dagiti Saksi ni Jehova Dagiti Dati a Miembroda?

Laklaksiden Kadi Dagiti Saksi ni Jehova Dagiti Dati a Miembroda?

Saanmi a laklaksiden dagiti bautisado a Saksi ni Jehova a saanen a mangaskasaba ken nalabit nagsardeng payen a makitimpuyog kadagiti kapammatianda. Kinapudnona, ikagkagumaanmi a tulongan ken pasublien ti espiritualidadda.

Saanmi met nga ilaksid a dagus ti maysa a tao a nakaaramid iti nadagsen a basol. Ngem no nakairuamanen ti bautisado a Saksi a salungasingen ti moral a pagalagadan ti Biblia ken saan nga agbabawi, isu ket mailaksid. Nalawag a kuna ti Biblia: “Ikkatenyo ti nadangkes a tao iti tengngayo.”—1 Corinto 5:13.

Kasano no mailaksid ti maysa a lalaki ngem Saksi ni Jehova latta ti asawa ken annakna? Mapugsat ti naespirituan a singgalutda, ngem agtalinaed ti relasionda kas pamilia. Agtultuloy ti relasion ti agassawa ken ti panagpipinnateg ken linnangen dagiti kameng ti pamilia.

Dagiti nailaksid ket mabalin latta a tumabuno kadagiti gimongmi. No kayatda, mabalin a maipaayanda met iti naespirituan a balakad manipud kadagiti panglakayen iti kongregasion. Ti panggep ket tapno matulongan ti tunggal indibidual a makualipikar manen nga agbalin a Saksi ni Jehova. Dagiti nailaksid a nagsardengen nga agaramid iti dakes ken sipapasnek a kayatda ti agbiag maitunos kadagiti pagalagadan ti Biblia ket maawat manen iti kongregasion.