Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Kasano ti Pannakaorganisar Dagiti Kongregasion Dagiti Saksi ni Jehova?

Kasano ti Pannakaorganisar Dagiti Kongregasion Dagiti Saksi ni Jehova?

Adda grupo wenno bagi dagiti panglakayen a mangidadaulo iti tunggal kongregasion. Agarup 20 a kongregasion ti mangbukel iti maysa a sirkito, ken agarup 10 a sirkito ti mangbukel iti maysa a distrito. Dagiti kongregasion ket regular a bisbisitaen dagiti agdaldaliasat a panglakayen, a maaw-awagan iti manangaywan iti sirkito ken manangaywan iti distrito.

Dagiti naibatay iti Biblia a pannarabay ken instruksion ket ipapaay ti Bagi a Manarawidwid a buklen dagiti nabayagen a Saksi nga agtrabtrabaho ita iti sangalubongan a hedkuarter dagiti Saksi ni Jehova idiay Warwick, New York, U.S.A.—Aramid 15:23-29; 1 Timoteo 3:1-7.

Ammuem ti Ad-adu Pay

SIASINO ITA DAGITI MANGAR-ARAMID ITI PAGAYATAN NI JEHOVA?

Ania ti Manamnamam Kadagiti Nakristianuan a Gimong Dagiti Saksi ni Jehova?

Agtataripnongkami tapno agpipinnaregta ken tapno adalenmi ti Kasuratan. Maawiska a tumabuno!

MASANSAN A MAISALUDSOD

Masuelsuelduan Kadi Dagiti Lider Dagiti Saksi ni Jehova?

Adda kadi tao a lidermi? Siasino dagiti agserserbi kas ordinado a ministro?

GIMONG

Ania ti Maar-aramid iti Kingdom Hall?

Kitaem a mismo ti maar-aramid iti uneg ti Kingdom Hall.