Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

Apay a Saan a Ramrambakan Dagiti Saksi ni Jehova ti Krismas?

Apay a Saan a Ramrambakan Dagiti Saksi ni Jehova ti Krismas?

Gagangay a di umiso a kapanunotan

Di umiso: Saan a ramrambakan dagiti Saksi ni Jehova ti Krismas gapu ta saanda a mamati ken ni Jesus.

Umiso: Kristianokami. Patienmi a ti pannakaisalakan ket babaen laeng ken ni Jesu-Kristo.—Aramid 4:12.

Di umiso: Mabingaybingay dagiti miembro ti pamilia gapu ta sursuruanyo ida a saan a mangrambak iti Krismas.

Umiso: Maseknankami unay kadagiti pamilia, ken us-usarenmi ti Biblia a mangpatibker iti relasionda.

Di umiso: Saanyo a mapadpadasan ti ragsak ti panangted, talna ditoy daga, ken kinaimbag dagiti tattao no panawen ti Krismas.

Umiso: Inaldaw nga ikagkagumaanmi ti agbalin a naparabur ken mannakikappia. (Proverbio 11:25; Roma 12:18) Kas pagarigan, ti panaggigimong ken panangaskasabami ket maar-aramid maitunos iti daytoy a bilin ni Jesus: “Inawatyo nga awan bayadna, itedyo nga awan bayadna.” (Mateo 10:8) Maysa pay, isursuromi a ti Pagarian ti Dios ti pudpudno a makaipaay iti talna ditoy daga.—Mateo 10:7.

Apay a saan a ramrambakan dagiti Saksi ni Jehova ti Krismas?

  • Imbilin ni Jesus a laglagipentayo ti ipapatayna, saan a ti pannakayanakna.—Lucas 22:19, 20.

  • Dagiti apostol ken nagkauna nga adalan ni Jesus saanda a rinambakan ti Krismas. Kuna ti New Catholic Encyclopedia a ti “panangrambak iti pannakayanak ni Jesus ket nangrugi saan a nasapsapa ngem idi 243 [C.E.],” nasurok a maysa a siglo kalpasan ti ipapatay ti maudi kadagiti apostol.

  • Awan ti pammaneknek a nayanak ni Jesus iti Disiembre 25; saan a nailanad iti Biblia ti pannakayanakna.

  • Mamatikami a saan nga anamongan ti Dios ti Krismas gapu ta nagtaud dayta kadagiti kustombre ken kaugalian dagiti pagano.—2 Corinto 6:17.

No ngay rambakanyo latta koman ti Krismas, kas kadagiti dadduma?

Adu ti mangramrambak iti Krismas uray no ammoda a nagtaud dayta kadagiti pagano ken saan nga anamongan ti Biblia. Mabalin nga isaludsodda: Talaga kadi a masapul a naiduma dagiti Kristiano?

Iparparegta ti Biblia nga usarentayo ti panunottayo, ti ‘pannakabalintayo nga agrason.’ (Roma 12:1, 2) Isursurona a tagipatgentayo ti kinapudno. (Juan 4:23, 24) Isu a nupay kayatmi nga ay-aywen dagiti sabsabali, surotenmi latta dagiti prinsipio ti Biblia uray no saan a magustuan dagiti dadduma dayta.

Nupay saanmi a ramrambakan ti Krismas, raraemenmi ti desision ti tunggal tao no agselebrar wenno saan. Saanmi a parparitan dagiti tattao a mangrambak iti Krismas.