Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Panangyalison iti Dara—Ti Makuna Itan Dagiti Doktor

Panangyalison iti Dara—Ti Makuna Itan Dagiti Doktor

Pinullon a tawen a mauy-uyaw dagiti Saksi ni Jehova gapu ta dida kayat ti agpayalison iti dara. Dayta a panagkedked a naibatay iti bilin ti Biblia nga ‘umadayo iti dara’ ket maikontra no dadduma iti ipapan dagiti doktor a pagsayaatan unay dagiti pasienteda.Aramid 15:29.

Ngem umad-adun nga eksperto iti tay-ak ti medisina ti mangibagbaga kadagiti medikal a rason no apay nga agusarda kadagiti pamay-an ti panangagas a maliklikan ti panangyalison iti dara.

Iti Spring 2013 a ruar ti Stanford Medicine Magazine a publikasion ti Stanford University School of Medicine, adda espesial a reportna maipapan iti dara. Napauluan ti maysa a pasetna iti “Against the Flow—What’s Behind the Decline in Blood Transfusions?” Kinuna ti autor dayta nga artikulo a ni Sarah C. P. Williams: “Iti napalabas a 10 a tawen, ipakpakita ti umad-adu a panagsirarak a kadagiti ospital iti intero a lubong, ad-adda a masansan ti pannakausar ti naidonar a dara ken ad-adu ti mausar a kasta ngem iti kasapulan dagiti pasiente—kadagiti man operating room ken ward ti ospital.”

Kinotar ni Williams ti imbaga ni Patricia Ford, M.D. a nangipasdek ken direktor ti The Center for Bloodless Medicine and Surgery idiay Pennsylvania Hospital. Kuna ni Dr. Ford: “Naisuro kadagiti doktor a matay dagiti tattao no nababbaba ngem iti normal ti kaadu ti darada ken ti dara laeng ti kakaisuna a mangsalbar iti biag . . . Husto dayta iti dadduma nga espesipiko a situasion. * Ngem saan a pudno dayta para iti kaaduan a pasiente iti kaaduan a situasion.”

Ni Dr. Ford ket mangag-agas iti agarup 700 a Saksi ni Jehova. Kastoy pay ti kinunana: ‘Adun a doktor a nakasaritak ti addaan iti di umiso a kapanunotan a matay kano ti adu a pasiente no dida mayalisonan iti dara. Kasta met siguro ti kapanunotak idi. Ngem dagus a nasursurok a mabalinmo nga agasan dagita a pasiente babaen laeng iti sumagmamano a nalaka a teknik.’

Idi Agosto 2012, impablaak ti publikasion nga Archives of Internal Medicine dagiti resulta ti maysa a panagadal maipapan kadagiti pasiente a naoperaan iti maysa a center iti uneg ti 28 a tawen. Nabibiit ti iyiimbag dagiti Saksi ni Jehova ngem kadagidiay nayalisonan iti dara. Basbassit ti komplikasion dagiti Saksi idi addada iti ospital, ad-adu kadakuada ti nakalasat kalpasan ti operasion, ken ad-adu kadakuada ti sibibiag pay kalpasan ti 20 a tawen no idilig kadagiti pasiente a nayalisonan iti dara.

Kinuna ti maysa nga artikulo iti The Wall Street Journal a naipablaak idi Abril 8, 2013: “Ti bloodless surgery—panagopera a di agusar iti naidonar a dara—ket maar-aramid iti adun a tawen kadagiti pasiente a dida kayat ti mayalisonan gapu iti relihionda. Ita, adun nga ospital ti mangar-aramid iti dayta . . . Kuna dagiti siruhano a mangikamkampania iti bloodless surgery a malaksid a maksayan ti magastos iti pananggatang, panangpreserba, panangproseso, panangeksamen ken panangyalison iti dara, maksayan pay daytoy a teknik ti peggad dagiti impeksion ken komplikasion mainaig iti panangyalison a mangpapaut iti pannakayospital dagiti pasiente.”

Di ngarud a pakasdaawan a naikuna ni Robert Lorenz a medical director ti blood management para iti Cleveland Clinic: “No iyalisonam ti pasiente, panagriknam ket insigida a tultulongam . . . Ngem sigun iti panagsirarak maipapan iti agpaut a resultana, ti met gayam kasumbangirna ti ar-aramidem.”

^ par. 5 Tapno maammuam ti panangmatmat dagiti Saksi ni Jehova iti dara, kitaem ti artikulo a “Masansan a Maisaludsod—Apay a Saan nga Agpapayalison iti Dara Dagiti Saksi ni Jehova?

Ammuem ti Ad-adu Pay

SUNGBAT DAGITI SALUDSOD MAIPAPAN ITI BIBLIA

Ania ti Kuna ti Biblia Maipapan iti Panangyalison iti Dara?

Iti Biblia, imbilin ti Dios nga ‘umadayotayo iti dara.’ Kasano nga agaplikar daytoy ita?