Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Salaknibanyo Dagiti Annakyo

Salaknibanyo Dagiti Annakyo

Daytoy a video, nga orihinal nga impablaak dagiti Saksi ni Jehova idi 2002 iti English ken Spanish, ket maysa a pagarigan no kasano a matultulongan dagiti nagannak a mangsalaknib iti annakda manipud kadagiti seksual a mananggundaway.

Ammuem ti Ad-adu Pay

AGRIINGKAYO!

No Kasano nga Isuro Kadagiti Tin-edyer ti Natalged a Panaginternet

Kasanom a suruan ti anakmo kadagiti nasayaat a prinsipio, saan la a kadagiti paglintegan, ken tulongan a mangaramid a bukbukodna kadagiti nainsiriban a desision?