Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Panagannad Kadagiti Seksual a Mananggundaway—Isursuro Dagiti Saksi ni Jehova Kadagiti Nagannak ken Annak

Panagannad Kadagiti Seksual a Mananggundaway—Isursuro Dagiti Saksi ni Jehova Kadagiti Nagannak ken Annak

Isursuro ti Biblia kadagiti nagannak nga ayaten, iwanwan, ken salaknibanda dagiti annakda ken ibilangda ida a sagut ti Dios. (Salmo 127:3; Proverbio 1:8; Efeso 6:1-4) Ti seksual a pannakaabuso ti maysa kadagiti adu a peggad a masapul a pangsalakniban dagiti nagannak kadagiti annakda.

Dagiti Saksi ni Jehova ket pinullo a tawenen a mangipabpablaak ken mangiwarwaras kadagiti impormasion a mangpatibker iti relasion dagiti agkakapamilia. Nangpataudda met kadagiti publikasion a makatulong kadagiti nagannak a mangsalaknib iti annakda manipud iti seksual a pannakaabuso ken tapno maisuroda ida maipapan kadagiti seksual a mananggundaway. Ti sumaganad a listaan ket pagarigan dagiti impablaak dagiti Saksi ni Jehova a mangipaay iti espesipiko a panangiwanwan maipapan kadagitoy a problema. Kitaem ti bilang dagiti kopia ken lengguahe a nakayimprentaan dagiti nadakamat nga artikulo. *

 • Paulo: Incesto—Ti Nalimed a Krimen

  • Publikasion: Hulio 8, 1981 a ruar ti Agriingkayo!

  • Bilang ti nayimprenta a kopia: 7,800,000

  • Bilang ti lengguahe: 34

 • Paulo: Tulong Agpaay Kadagiti Biktima ti Incesto

  • Publikasion: Abril 1, 1984 a ruar Ti Pagwanawanan

  • Bilang ti nayimprenta a kopia: 10,050,000

  • Bilang ti lengguahe: 102

 • Paulo: Panangabuso iti Ubing—Pagam-amkan ti Maysa nga Ina; Panangabuso iti Ubing—‘Siasino ti Mangaramid iti Dayta?’; Panangabuso iti Ubing—Mabalinyo a Salakniban ti Anakyo

  • Publikasion: Hunio 22, 1985 a ruar ti Agriingkayo!

  • Bilang ti nayimprenta a kopia: 9,800,000

  • Bilang ti lengguahe: 54

 • Paulo: Dagiti Awan Gawayna a Biktima iti Panangabuso ti Ubing; Dagiti Nalimed a Sugsugat iti Panangabuso ti Ubing

  • Publikasion: Oktubre 8, 1991 a ruar ti Agriingkayo!

  • Bilang ti nayimprenta a kopia: 12,980,000

  • Bilang ti lengguahe: 64

 • Paulo: Agpegpeggad ti Anakyo!; Kasano a Masalaknibanmi—Dagiti Annakmi?; Pananglapped Idiay Pagtaengan

  • Publikasion: Oktubre 8, 1993 a ruar ti Agriingkayo!

  • Bilang ti nayimprenta a kopia: 13,240,000

  • Bilang ti lengguahe: 67

 • Paulo: Protect Your Children

  • Publikasion: Anunsio idi 2002 Para iti Serbisio Publiko, Numero 4

  • Bilang ti lengguahe: 2

 • Paulo: No Kasano a Nasalakniban ni Jesus

  • Publikasion: Kapitulo 32 ti Agsursuroka iti Naindaklan a Mannursuro, a naipablaak idi 2003

  • Bilang ti nayimprenta a kopia: 39,746,022

  • Bilang ti lengguahe: 141

 • Paulo: Ti Peggad a Pakaseknan Amin a Nagannak; No Kasanoyo a Masalakniban Dagiti Annakyo; Pagbalinenyo ti Pamiliayo a Natalged a Pagkamangan

  • Publikasion: Oktubre 2007 a ruar ti Agriingkayo!

  • Bilang ti nayimprenta a kopia: 34,267,000

  • Bilang ti lengguahe: 81

 • Paulo: Kasanok a Masalakniban ti Bagik iti Seksual a Pannakaabuso?; Saludsod nga Iyimtuod Dagiti Nagannak: Rumbeng Kadi nga Ilawlawagko iti Anakko ti Maipapan iti Seks?

  • Publikasion: Kapitulo 32 ken apendise ti Dagiti Saludsod nga Iyimtuod ti Agtutubo—Dagiti Sungbat nga Epektibo, Tomo 1 a naipablaak idi 2011

  • Bilang ti nayimprenta a kopia: 18,381,635

  • Bilang ti lengguahe: 65

 • Paulo: Kasano nga Isuro Dagiti Nagannak ti Annakda Maipapan iti Sekso?

  • Publikasion: website a jw.org/ilo; artikulo a naipablaak idi Septiembre 5, 2013

  • Bilang ti lengguahe: 64

Itultuloy dagiti Saksi ni Jehova nga isuro dagiti nagannak ken annakda tapno maliklikanda ti peggad nga ipagteng dagiti seksual a mananggundaway.

^ par. 3 Dagiti petsa ti pannakairuar dagiti publikasion ket para kadagiti English nga edision.

Ammuem ti Ad-adu Pay

AGRIINGKAYO!

No Kasano ti Agbalin a Nasayaat a Nagannak

Kasano a matulongam ti annakmo a mangsango kadagiti problema ita maipapan iti moralidad?