Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Nakaskasdaaw a Karga ti 400 a Pilid

Nakaskasdaaw a Karga ti 400 a Pilid

Buyaem no kasano a nagtinnulong ti dua a sanga nga opisina tapno mapasayaat ken mapaadu ti produksion iti maysa kadagiti pagimprentaanmi.