Madama ti konstruksion ti baro a sangalubongan a hedkuarter dagiti Saksi ni Jehova idiay Warwick, New York. Ti adu a nayeskediul a trabaho ket kaaduanna a supsuportaran dagiti boluntario a trabahador manipud iti intero nga United States. Situtulok ken sigagaget nga ar-aramidenda dayta. Awan sueldoda ken ibilangda a sagutda ken Jehova ti amin a maitulongda. Buyaem ti naisangsangayan a maar-aramidan daytoy nagpaiduma a grupo!