Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Dagiti Saksi ni Jehova​—Agibangbangonda iti Sadinoman a Pagilian

Dagiti Saksi ni Jehova​—Agibangbangonda iti Sadinoman a Pagilian

Dagiti Saksi ni Jehova ket agdisdisenio, agibangbangon, ken mangmanmantener iti rinibu a pasilidad iti intero a lubong. Buyaem no kasano a sangsangkamaysa nga agtrabtrabaho dagiti boluntario iti daytoy sangalubongan a programa uray nagduduma ti nasionalidad ken lengguaheda.

Ammuem ti Ad-adu Pay

SIASINO ITA DAGITI MANGAR-ARAMID ITI PAGAYATAN NI JEHOVA?

Apay ken Kasano a Maibangbangon Dagiti Kingdom Hall Dagiti Saksi ni Jehova?

Apay a Kingdom Hall ti awag iti pagdaydayawanmi? Ammuem ti ad-adu pay no kasano a makatulong iti kongregasionmi dagitoy a simple a pasdek.