Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

2014 Internasional a Kombension—Dagiti Saksi ni Jehova Sapsapulenda nga Umuna ti Pagarian ti Dios

2014 Internasional a Kombension—Dagiti Saksi ni Jehova Sapsapulenda nga Umuna ti Pagarian ti Dios

Napateg kadi ita ti Pagarian ti Dios nga ibagbaga ti Biblia? Buyaem ti panagtataripnong dagiti agkakapammatian iti intero a lubong tapno adalenda ti maipapan iti Pagarian ken paneknekanda ti bileg dayta.