Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Panagturpos ti Maika-137 a Klase ti Watchtower Bible School of Gilead

Panagturpos ti Maika-137 a Klase ti Watchtower Bible School of Gilead

Idi Septiembre 13, 2014, nagturpos ti maika-137 a klase ti Watchtower Bible School of Gilead iti educational center dagiti Saksi ni Jehova idiay Patterson, New York. Sansanayen daytoy nga eskuelaan dagiti aduan kapadasanen a ministro dagiti Saksi ni Jehova tapno agbalinda pay a mas epektibo iti panangpabilegda iti kongregasion ken sanga nga opisina a pakaibaonanda. Agdagup iti 12,333 ti timmabuno iti programa, iti man aktual a nakaangayanna idiay Patterson wenno babaen ti pannakaikonektar iti video kadagiti lugar idiay Canada, Jamaica, Puerto Rico, ken United States.

Ni Samuel Herd, a miembro ti Bagi a Manarawidwid dagiti Saksi ni Jehova, ti tserman iti programa. Iti panglukat a sasaona, intampokna ti kinangato ti pampanunot ni Jehova no idilig iti pampanunottayo. (Isaias 55:8, 9) Imbagana nga uray kalpasan ti lima a bulan a panangpunno iti panunot dagiti estudiante iti pampanunot ti Dios, nagadu pay ti masapul a sursuruenda maipapan ken Jehova ta “pingir ti daldalanna” laeng ti naammuanda. (Job 26:14) Kinuna pay ni Brother Herd a mabenepisiarantayo tunggal addatayo iti taripnong a pakailawlawagan ti pampanunot ti Dios, ket awan nakaidumaan daytoy a programa.

“Ti Bunga ti Espiritu ket . . . Mabayag a Panagitured.” (Galacia 5:​22) Ni John Larson, a miembro ti United States Branch Committee, intampokna ti dua a pamay-an a maipakitatayo ti mabayag a panagitured wenno kinaanus, a maysa a paset ti bunga ti espiritu ti Dios. Umuna, masapul nga anusantayo ni Jehova bayat a sansanayen ken tultulongannatayo a maaddaan iti natibker a pammati. (1 Pedro 5:​10) Maysa ni Abraham a nangipakita iti mapagwadan a kinaanus bayat a sinanay ni Jehova ken tinungpal ti Dios ti karina kenkuana.—Hebreo 6:​15.

Maikadua, masapul nga anusantayo ti bagitayo. Baka dakkel unay ti ekspektaren dagiti estudiante iti bagida kalpasan ti pannakasanayda iti Gilead. No saan a dagus a nasayaat ti pagturongan dagiti bambanag inton addadan iti nakaibaonanda, mabalin a mapanunotda, ‘Ania ngata ti madi kaniak?’ Maibatay iti mismo a kapadasan ni Brother Larson, impasiguradona kadakuada a mapagballigianda dagiti problema no anusanda ti bagida ken agtalinaedda a nagagaget bayat nga ileppas ti Dios ti panangsanayna kadakuada.—Hebreo 6:​11, 12.

“Agtalinaed Koma ti Pusoyo a Napakumbaba ken Agbiag iti Agnanayon!” Imbasar ni Anthony Morris, a miembro ti Bagi a Manarawidwid, ti tema ti palawagna iti Salmo 22:26, a ti maudi a pasetna ket literal a maipatarus a “ti puspusoyo agbiag koma iti agnanayon.” Masapul a napakumbabatayo tapno maawattayo dayta a bendision. Impaganetget ni Brother Morris a saannatayo nga usaren ni Jehova no saantayo a napakumbaba. Mabalin a malipatan ti asinoman kadatayo, uray dagiti nabayagen a Kristiano, ti kinapateg ti panagbalin a kas ken Kristo Jesus.—2 Pedro 1:9.

Mabasatayo iti Biblia ti maipapan kadagidiay nangipakita ken saan a nangipakita iti kinapakumbaba. Sipapannakkel nga inawat ni Herodes Agripa ti panangidayaw kenkuana dagiti tattao, banag nga agpaay koma iti Dios. Kas resultana, kinabil isuna ti anghel ti Dios ket “kinnan dagiti igges.” (Aramid 12:21-​23) Ngem naiduma ni Pedro. Idi tinubngar ni Jesus gapu ta ti pampanunotenna ket ‘pampanunot ti tattao, saan a ti pampanunot ti Dios,’ agparang a saan a nagpauyo wenno nakagura. (Mateo 16:21-​23) Inawatna ti disiplina isu a mapagwadan ti kinapakumbabana.—1 Pedro 5:5.

Dadduma nga estudiante ti agserbinto iti maysa a sanga nga opisina dagiti Saksi ni Jehova. Pinakdaaran ida ni Brother Morris a no saanda a napakumbaba, saandanto a naragsak iti trabahoda. Ngem narigat a mailasin ti maysa no isu ket saan a napakumbaba. Tapno maipaganetgetna ti punto, inyestoriana ti maysa a pasamak adun a tawen ti napalabas. Idi nabalakadan ti maysa nga elder gapu ta saan a napakumbaba, insuratna iti sanga nga opisina, “Awanen ti ammok a napakpakumbaba pay ngem siak.” Imparegta ni Brother Morris a liklikanda ti kasta a kababalin. Makapagtalinaedda a napakumbaba no liklikanda ti nangato a panangmatmat iti autoridadda ken no bigbigenda a ti pudpudno nga autoridad ket adda ken Jehova a Dios ken ni Kristo Jesus.

“Saanna nga Ited ti Espiritu a Marukrukod.” (Juan 3:​34) Ni Michael Burnett a maysa nga instruktor iti Gilead, pinalagipanna dagiti estudiante a tulongan ida ti nasantuan nga espiritu tapno mapagballigianda dagiti problema wenno panagduadua a maipasango kadakuada iti pakaibaonanda. Gapu iti espiritu ti Dios, napagballigian ni Bezalel dagiti problema a naipasango kenkuana iti trabahona a panagbangon iti tabernakulo. (Exodo 35:30-​35) Saan laeng a simmayaat ti nainkasigudan nga abilidad ni Bezalel no di ket naisurona pay ti dadduma iti tulong ti nasantuan nga espiritu. Maaramidan met dayta ti nasantuan nga espiritu kadagiti nagraduar iti Gilead, nangruna no surotenda ti wagas ti panangisuro manipud iti Biblia a naadalda iti klase.

Idi kaaldawan ni Bezalel, dakkel ti naitulong dagiti Israelita a babbai iti pannakaibangon ti tabernakulo. (Exodo 35:25, 26) Dagiti met kakabsat a babbai iti klase ket talaga a nasayaat dagiti abilidad nga ipakpakitada bayat a supsuportaranda dagiti assawada. Kas konklusion, binalakadan ni Brother Burnett dagiti estudiante: “Usarenyo ti nainkasigudan nga abilidadyo buyogen ti kinapakumbaba ken kinatulnog. No kasta ti aramidenyo, naan-anay nga ipaayto ni Jehova ti espirituna kadakayo.”

“Makisalaka Kadi Kaniak?” Imbasar ni Mark Noumair, katulongan ti Teaching Committee, ti tema ti palawagna iti inaramid ni David idi ip-ipanda ti lakasa ti tulag idiay Jerusalem. (2 Samuel 6:​12-​14) Sipapakumbaba ken siraragsak a nagkisala ni David kadagiti “tagabo a babbai dagiti adipenna” idi naisangpeten ti lakasa. (2 Samuel 6:​20-​22) Saan a pulos a nalipatan dagidiay a tagabo a babbai ti aldaw a nakisala kadakuada ni Ari David. Kalpasanna, pinaregta ni Brother Noumair dagiti estudiante a ‘makisala kadagiti tagabo a babbai.’ Dinamagna ida: “Pagaammokayonto kadi a maysa a manangtulong kadagiti addaan iti bassit a responsabilidad wenno awanan iti responsabilidad? . . . Ipategyonto kadi ti dadduma gapu iti naespirituan a kualidadda?”

Ni Jehova ket matulad dagiti nagraduar no itultuloyda nga ipakita ti nasungdo nga ayat iti kasta a pamay-an. (Salmo 113:​6, 7) Uray no saan a napakumbaba ti dadduma, saan koma nga agpaapekto dagiti estudiante iti kasta a kinaimperpekto. “Ibilangyo ti bagiyo a saan nga importante,” kuna ni Brother Noumair. Innayonna pay: “Tratuenyo dagiti karnero ni Jehova kas iti panangtratona kadakuada.”

“Panangasaba iti Tunggal Maitutop a Gundaway.” Ni William Samuelson, a manangaywan iti Theocratic Schools Department, dinakamatna ti ehemplo ni apostol Pablo a nangusar iti tunggal oportunidad a nangikasaba iti naimbag a damag. (Aramid 17:17) Kalpasanna, indauluan ni Brother Samuelson ti panangipabuya dagiti estudiante kadagiti nagsasayaat a kapadasanda iti ministerio bayat ti panagadalda iti Gilead. Kas pagarigan, naam-ammo ti maysa a pagassawaan ti maysa a babai nga agbambantay iti pagtagilakuan iti makan. Inurayda nga awanen ti gumatang sada impabuya ti video nga Apay nga Adalem ti Biblia? Imbagada kenkuana ti maipapan iti jw.org, a pakakitaanna kadagiti impormasion iti lengguahena a Laotian. Nakapagsublida ket naparayrayda ti interesna.

“Kanayon a Nakasagana nga Agpausar Para iti Pagarian.” Ni William Nonkes, nga agtrabtrabaho iti Service Department iti sanga nga opisina iti United States, ininterbiuna ti uppat nga estudiante a nagraduar. Maitunos iti Isaias 6:8, impakitadan a nakasaganada nga agpausar para iti Pagarian, ngem tinulongan ida ti eskuelaan tapno ad-adu pay ti maaramidanda. Inlawlawag ni Sister Snolia Maseko a nakatulong ti Gilead tapno makitana dagiti masapul pay a parang-ayenna, nangruna ti panangusar a naimbag iti tiempo uray kalpasan ti agmalmalem a panagserbi. Kinunana, “Tinulongannak ti eskuelaan a manglab-aw iti impagarupko a pagpatinggaan ti kabaelak nga aramiden.” Naadal ni Brother Dennis Nielsen no kasano a makatulong ti Sofonias 3:​17 tapno saan a maupay iti ministerio. “No saan a nasayaat ti resulta ti panangasabak, masapul a laglagipek a naragsak latta ni Jehova,” kuna ni Brother Nielsen, “ket kastaak met koma.”

“Paliiwenyo a Sipapasnek Dagiti Tumatayab iti Langit.” (Mateo 6:​26) Ni Stephen Lett a miembro ti Bagi a Manarawidwid imparangna ti kangrunaan a palawag iti programa. Naibasar iti insuro ni Jesus a ‘panangpaliiw a sipapasnek,’ wenno panangadal a naimbag, kadagiti billit, dinakamat ni Brother Lett ti sumagmamano a maadaltayo kadagita a parsua.—Job 12:7.

Kas pagarigan, no kasano a pakpakanen ni Jehova dagiti billit, ipaayna met dagiti kasapulantayo. Kamengtayo ti “sangakabbalayan ti Dios,” ken ipasiguradona kadatayo nga ‘ipaayna ti kasapulan dagidiay kukuana.’ (1 Timoteo 3:​15; 5:8) Siempre, masapul nga adda met aramidentayo. No kasano a masapul a biroken dagiti billit ti taraon nga ipapaay ti Dios, masapul met nga itultuloytayo a “sapulen nga umuna ti pagarian” tapno bendisionannatayo.—Mateo 6:​33.

Dinakamat met ni Brother Lett nga adu a billit ti mangpataud iti mangpakdaar nga uni no adda mariknada a peggad. Kasta met laeng ti aramidentayo no maitutop. Kas pagarigan, pakdaarantayo ti maysa a kabsat no ‘makaaramid iti di umiso nga addang sakbay a maammuanna [wenno madlawna] dayta.’ (Galacia 6:1) Ken pakpakdaarantayo dagiti tattao iti umas-asidegen nga “aldaw ni Jehova” babaen ti trabahotayo a panangasaba. (Sofonias 1:​14) Iti maysa pay a pagarigan, inlawlawag ni Brother Lett a no kasano a kabaelan ti dadduma a billit ti agtayab iti ngatuen dagiti nangangato a bantay, mapagballigiantayo dagiti kasla ditay kabaelan a dadakkel a problema babaen ti tulong ni Jehova.—Mateo 17:20.

Konklusion. Kalpasan a naawat dagiti estudiante dagiti diplomada, maysa kadakuada ti nangbasa iti surat ti panagyaman ti klase. Iti pangserra a sasao ni Brother Herd, inkomparana ti proseso a panangipapuso iti pampanunot ni Jehova iti panangipalok iti dadakkel a lansa iti riles. Masapul ti mamin-adu a panangmartilio tapno maipalok a naimbag dagiti lansa. Nasken met nga itultuloy a panunoten dagiti nagraduar ti maipapan kadagiti nasursuroda iti Gilead. “Mangilatangkayo iti tiempo a mangipalok a naimbag kadagita iti pusoyo,” kuna ni Brother Herd. Ken innayonna, “Surotenyo ti pampanunot ti Dios tapno agbalinkayto a bendision.”