Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Panangabut iti 60-Aldaw a Deadline

Panangabut iti 60-Aldaw a Deadline

Idi Biernes, Hulio 5, 2013, naragsakan ti pamilia ti Bethel iti United States a nakangngeg iti daytoy nga impakaammo ni Anthony Morris a kameng ti Bagi a Manarawidwid: “Naaramiden ti katulagan iti pannakailako ti innem a pasdek a masarakan iti 117 Adams Street ken iti 90 Sands Street iti Brooklyn. * Gapuna, masapul a bakanteantayo dagiti mailako a Building 1 agingga iti 5 iti katengngaan ti Agosto iti daytoy a tawen.”

Nalawag a nagdakkel a trabaho ti kasapulan. Ti kalawa ti suelo dagita a lima a pasdek ket katupag ti 11 a soccer fields a maus-usar kadagiti internasional a paay-ayam! Ket masapul a mabakantean dagita a pasdek iti las-ud ti 60 nga aldaw!

Iti pinullo a tawen, dagiti Buildings 1 agingga iti 5 ti ayan dagiti makina a pagimprentaan ken ti alikamen a pagaramidan kadagiti libro, ngem idi 2004 daytoy nga alikamen ket nayakar iti baro a lugar idiay Wallkill, New York.

Sipud idin, dagita a pasdek ket nausaren kas bodega ken pasilidad para iti panagmantener, a nakaikabilan dagiti materiales a mausar iti konstruksion, muebles a pang-opisina, ken alikamen a mausar a pangsuporta kadagiti proyekto a panagibangon iti United States ken iti ballasiw taaw.

Tapno mabakantean dagiti pasdek iti las-ud ti naikeddeng a tiempo, kasapulan ti naannayas a panagplano. Umuna, masapul a maimbentario ti amin a linaon dagiti pasdek tapno maammuan no ania dagiti mailako, maibasura, wenno maidulin. Kalpasanna, maaramid dagiti urnos tapno natalged ken organisado ti panangileppas kadagita.

Dayta a proyekto ket sigagaget a sinuportaran ti pamilia ti Bethel. Naawis met ti 41 a temporario a boluntario nga umay tumulong iti Bethel. Naggapuda iti adu a paset ti United States. Kaaduan ket napigsa, agkabannuag, ken babbaro. Pinatganda ti awis nga agtrabaho iti innem agingga iti sangapulo a lawas. Pinanawanda dagiti pamilia, gagayyem, ken trabahoda tapno agboluntarioda iti Bethel. Ania ti makunada iti naituding a trabahoda?

Ni Jordan a 21 anyos ket naggapu iti Washington State. Kinunana: “Idi pay la koma nga intedko ti aplikasionko nga agboluntario ditoy.”

Kinuna met ti 20 anyos a ni Steven a taga-Texas: “Mariknak a pasetak ti dakkel, nagaget, ken naragsak a pamilia a naggapu iti nadumaduma a paset ti lubong.”

Insurat ti 23 anyos a ni Justin: “Ditoy Bethel, kasla addaak iti mismo a balaymi. Naisangsangayan ti magun-odam ditoy nga aglaplapusanan a naespirituan a sirib, masagrapmo nga ayat, ken ti mariknam a nasinged a panagkakabsat.”

Kastoy met ti imbaga ti 20 anyos a ni Adler a naggapu idiay Puerto Rico: “Marigatanak idi a bumangon a nasapa iti bigat. Nupay kasta, naaddaanak iti adu a pannakigayyem nga agpaut iti agnanayon.”

Kinuna ti 21 anyos a ni William: “Idi pay ubingak nga inar-arapaapko ti umay ditoy Bethel. Impagarupko no maikawaak idi wenno marigatanak a makibagay, ngem saan gayam. Ti panagnaedko ditoy Bethel ti kasayaatan pay laeng a kapadasak iti biagko! Awanen ti mapanunotko a nasaysayaat pay ngem iti kaaddak ditoy.”

Naabut kadi dagita a boluntario ti deadline? Wen—iti las-ud ti 55 laeng nga aldaw!

^ par. 2 Ti residence building iti 90 Sands Street ket mabakantean inton 2017.