Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Agbalin a Napakumbaba ken Naemma kas ken Jesus

Agbalin a Napakumbaba ken Naemma kas ken Jesus

Uray no ni Jesus ti katan-okan a tao a nagbiag ditoy daga, nagbalin a napakumbaba ken naemma babaen ti panangidaydayawna ken Jehova. (Jn 7:16-18) Iti sabali a bangir, ni Satanas ket nagbalin a Diablo, a kaipapananna “Manangpardaya.” (Jn 8:44) Makita kadagiti Fariseo ti kababalin ni Satanas. Gapu iti kinapangatoda, tinagibassitda dagiti nangipakita iti pammati iti Mesias. (Jn 7:45-49) Kasanotayo a matulad ni Jesus no makaawattayo kadagiti pribilehio wenno responsabilidad iti kongregasion?

BUYAEN TI VIDEO A MAADDAANKAYO ITI “AYAT ITI MAYSA KEN MAYSA”​—LIKLIKAN TI IMON KEN KINAPANGAS, PASET 1, SA PAGSASARITAAN DAYTOY:

  • Kasano nga impakita ni Alex ti kinapangas?

BUYAEN TI VIDEO A MAADDAANKAYO ITI “AYAT ITI MAYSA KEN MAYSA”​—LIKLIKAN TI IMON KEN KINAPANGAS, PASET 2, SA PAGSASARITAAN DAGITOY:

  • Kasano nga impakita ni Alex ti kinapakumbaba?

    Kasano a pinaregta ni Alex da Bill ken Carl?

BUYAEN TI VIDEO A MAADDAANKAYO ITI “AYAT ITI MAYSA KEN MAYSA”​—LAKSIDEN TI KINAPANNAKKEL KEN NAALAS A PANAGTIGTIGNAY, PASET 1, SA PAGSASARITAAN DAYTOY:

  • Ania ti inaramid ni Brother Harris a mangipakita nga isu ket saan a naemma?

BUYAEN TI VIDEO A MAADDAANKAYO ITI “AYAT ITI MAYSA KEN MAYSA”​—LAKSIDEN TI KINAPANNAKKEL KEN NAALAS A PANAGTIGTIGNAY, PASET 2, SA PAGSASARITAAN DAGITOY:

  • Kasano nga impakita ni Brother Harris ti kinaemma?

    Ania ti nasursuro ni Faye iti ulidan ni Brother Harris?