Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | DANIEL 4-6

Agserserbika Kadi a Patinayon ken Jehova?

Agserserbika Kadi a Patinayon ken Jehova?

Karaman iti naespirituan a rutina ni Daniel ti panagkararag. Dina impalubos nga adda aniaman a mangdadael iti rutinana—uray ti bilin ti ari

6:10

Ania ti ramanen ti nasayaat a naespirituan a rutina?