Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Pebrero 6-12

ISAIAS 47-51

Pebrero 6-12
 • Kanta 120 ken Kararag

 • Panglukat a Sasao (3 min. wenno awan pay)

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

 • Mangyeg Kadagiti Bendision ti Panagtulnog ken Jehova”: (10 min.)

  • Isa 48:17—Naibatay iti pudno a panagdayaw ti panagtulnog kadagiti instruksion ti Dios (ip-2 131 ¶18)

  • Isa 48:18—Ay-ayatennatayo ni Jehova ken kayatna a naragsak ti biagtayo (ip-2 132 ¶19)

  • Isa 48:19—Mangyeg kadagiti manayon a bendision ti panagtulnog ken Jehova (ip-2 132-134 ¶20-21)

 • Panagkali iti Naespirituan a Gameng: (8 min.)

  • Isa 49:6—Kasano a ti Mesias ket maysa a “silaw dagiti nasion” uray no ti ministeriona ditoy daga ket naipamaysa laeng kadagiti annak ti Israel? (w07 1/15 9 ¶8)

  • Isa 50:1—Apay nga insaludsod ni Jehova kadagiti Israelita: ‘Sadino ti ayan ti kasuratan ti diborsio ti inayo?’ (it-1 659 ¶2-3)

  • Ania ti maadalko iti panagbasa iti Biblia ita a lawas maipapan ken Jehova?

  • Ania dagiti punto iti panagbasa iti Biblia ita a lawas a mausarko iti ministerio?

 • Panagbasa iti Biblia: (4 min. wenno awan pay) Isa 51:12-23

AGBALIN A MAS EPEKTIBO ITI MINISTERIO

PANAGBIAG KAS KRISTIANO

 • Kanta 89

 • Lokal a Kasapulan: (7 min.) Kas opsion, pagsasaritaan dagiti masursuro iti Tinawen a Libro. (yb16 144-145)

 • Agbalinka a Gayyem ni Jehova—Agtulnogka ken Jehova: (8 min.) Pagsasaritaan. Irugi babaen ti panangipabuya iti video nga Agbalinka a Gayyem ni Jehova—Agtulnogka ken Jehova. Kalpasanna, pagsasaritaan dagitoy a saludsod: Ania ti kapatgan a rason nga agtulnogtayo ken Jehova? (Pr 27:11) Ania dagiti pamay-an nga agtulnog ken Jehova dagiti ubbing? Ania dagiti pamay-an nga agtulnog ken Jehova dagiti adulto?

 • Panagadal ti Kongregasion iti Biblia: (30 min.) kr kap. 8 ¶1-7 ken ti kahon a “Naimbag a Damag iti Nasurok nga 670 a Lengguahe

 • Repaso ken Dagiti Maadal iti Sumaruno a Lawas (3 min.)

 • Kanta 98 ken Kararag