Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Ti Nasayaat a Kababalin ken Nauneg a Panagraem Danonenna ti Puso

Ti Nasayaat a Kababalin ken Nauneg a Panagraem Danonenna ti Puso

Masansan a makatulong ti nasayaat a kababalin dagiti Kristiano nga assawa a babbai tapno awaten dagiti assawada ti kinapudno. Ngem mabalin a masapul nga ibturanda ti rigat iti adu a tawen. (1Pe 2:21-23; 3:1, 2) No saan a nasayaat ti pannakatratom, itultuloymo a parmeken ti dakes babaen ti naimbag. (Ro 12:21) Ti nasayaat nga ulidanmo ket mabalin a nasayaat ti epektona iti asawam, a saan a maaramidan ti basta sao laeng.

Ikagumaam a tarusan ti panangmatmat ti asawam. (Fil 2:3, 4) Ipakitam ti empatia ken asi, ken aramidem ti amin a kabaelam a mangaramid kadagiti responsabilidadmo iti nadayaw a pamay-an. Dumngegka a naimbag. (San 1:19) Agan-anuska, ken ipasiguradom nga ay-ayatem ti asawam. Uray no saan a pulos subadan ti asawam ti kinaimbagmo ken panagraemmo, masiguradom nga ap-apresiaren ni Jehova ti kinamatalekmo.​—1Pe 2:19, 20.

BUYAEN TI VIDEO A PAPIGSAENNATAYO NI JEHOVA A MANGBAGKAT ITI AWITTAYO SA SUNGBATAN DAGITOY:

  • Ania ti biag ni Grace Li idi kakaskasarna?

  • Apay a naginteres iti kinapudno iti Biblia?

  • Kasano nga inibturan ni Sister Li dagiti rigatna kalpasan a nabautisaran?

  • Ania ti inkararag ni Sister Li maipapan ken lakayna?

  • Ania dagiti bendision a naawat ni Sister Li gapu iti nasayaat a kababalin ken nauneg a panagraemna?

Dakkel ti maaramidan ti nasayaat a kababalin ken nauneg a panagraem!