Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | JUAN 15-17

“Saankayo a Paset ti Lubong”

“Saankayo a Paset ti Lubong”

15:19, 21; 16:33

  • Pinarmek ni Jesus ti lubong babaen ti saanna a panangtulad iti dayta iti aniaman a pamay-an

  • Kasapulan dagiti pasurot ni Jesus ti tured tapno saanda a maimpluensiaan kadagiti kababalin ken aramid dagiti tattao iti aglawlawda

  • Makatulong ti panangutob iti ulidan ni Jesus kas manangparmek tapno maaddaantayo iti tured a mangtulad kenkuana