Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Usarem ti Biagmo a Mangidaydayaw ken Jehova!

Usarem ti Biagmo a Mangidaydayaw ken Jehova!

Ti biag ket nakapatpateg a regalo. Ti panangusartayo iti dayta ti mangipakita no kasano kapateg dayta kadatayo. Kas Saksi ni Jehova, ikagkagumaantayo nga usaren dagiti talento ken abilidadtayo a mangidaydayaw ken mangitan-ok ken Jehova, ti nangted iti biagtayo. (Sal 36:9; Apo 4:11) Ngem gapu kadagiti inaldaw a pakaringgoran iti daytoy dakes a lubong, posible nga alisto laengen nga agbalin a segundario dagiti naespirituan a bambanag. (Mr 4:18, 19) Nasayaat no panunoten ti tunggal maysa kadatayo: ‘Talaga kadi nga ipapaayko ken Jehova ti kasayaatak? (Os 14:2) Kasano nga ap-apektaran ti sekular a trabahok ti panagserbik ken Jehova? Ania dagiti naespirituan a kalatko? Kasanok a mas mapalawa ti ministeriok?’ No madlawmo nga adda pay ti masapul a parang-ayem, agpatulongka ken Jehova iti kararag ket aramidem ti kasapulan a panagbalbaliw. Awan duadua a makapnek ken naragsak ti biagtayo no inaldaw nga idaydayawtayo ni Jehova!—Sal 61:8.

Pangipapaayam kadagiti talentom?

BUYAEN TI VIDEO NGA USAREM TI TALENTOM PARA KEN JEHOVA, SA SUNGBATAN DAGITOY A SALUDSOD:

  • Apay a kinamaag no usarem dagiti talentom iti lubong ni Satanas? (1Jn 2:17)

  • Ania dagiti bendision a maawat dagidiay mangipapaay ken Jehova iti kasayaatanda?

  • Ania a kita ti sagrado a panagserbi ti mabalinmo a pangusaran kadagiti talento wenno abilidadmo?