Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Oktubre 23-29

OSEAS 8-14

Oktubre 23-29
 • Kanta 153 ken Kararag

 • Panglukat a Sasao (3 min. wenno awan pay)

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

 • Ipaaymo ken Jehova ti Kasayaatam”: (10 min.)

  • Os 14:2—Ipatpateg ni Jehova ti panangidaydayaw ti ‘bibigtayo’ (w07 4/1 20 ¶1)

  • Os 14:4—Pakawanen, anamongan, ken ibilang ni Jehova a gayyem dagidiay mangipapaay iti kasayaatanda para kenkuana (w11 2/15 16 ¶15)

  • Os 14:9—Pagimbagantayo ti pannagna kadagiti daldalan ni Jehova (jd 87 ¶11)

 • Panagkali iti Naespirituan a Gameng: (8 min.)

  • Os 10:12—Ania ti aramidentayo tapno ‘agapittayo’ iti nasungdo nga ayat ni Jehova? (w05 11/15 28 ¶7)

  • Os 11:1—Kasano a natungpal ken Jesus dagitoy a sasao? (w11 8/15 10 ¶10)

  • Ania ti nasursuroyo maipapan ken Jehova iti panagbasa iti Biblia ita a lawas?

  • Ania pay dagiti nasarakanyo a naespirituan a gameng iti panagbasa iti Biblia ita a lawas?

 • Panagbasa iti Biblia: (4 min. wenno awan pay) Os 8:1-14

AGBALIN A MAS EPEKTIBO ITI MINISTERIO

 • Damo a Pannakisarita: (2 min. wenno awan pay) T-35

 • Panagsarungkar: (4 min. wenno awan pay) T-35—Naipaiman ti tract iti naudi nga ibibisita. Ituloy ti saritaan ken sitataktika a sungbatan ti panangkontra ti bumalay.

 • Panangyadal iti Biblia: (6 min. wenno awan pay) lv 152 ¶13-15—Ipakita no kasano a danonen ti puso ti iyad-adalan.

PANAGBIAG KAS KRISTIANO