Mangipapaima iti tract nga Agbiagto Manen idiay Tuvalu

WORKBOOK ITI GIMONG A PANAGBIAG KEN MINISTERIO Oktubre 2017

Pagtuladan a Presentasion

Pagtuladan a presentasion para iti Agriingkayo! ken iti panangisuro iti kinapudno maipapan iti panangipakitatayo nga ay-ayatentayo ti Dios. Ibataymo kadagita ti aramidem a presentasion.

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

Impadto ni Daniel ti Panagparang ti Mesias

Nangted ti Daniel kapitulo 9 kadagiti detalye ti panagparang ti Mesias. Ania pay dagiti pasamak a nairaman iti padto?

PANAGBIAG KAS KRISTIANO

No Kasano ti Agbalin a Naanep iti Panagadal iti Biblia

Makatulong ti naanep a panagadal iti Biblia tapno makapagtalinaedka a matalek no masubokka. Ngem pangrugiam ngay?

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

Nasaksakbay a Nakita ni Jehova ti Masakbayan Dagiti Ari

Ni propeta Daniel ti inusar ni Jehova a mangipakpakauna iti ibabangon ken pannakadadael dagiti imperio ken ari a mangituray kadagita.

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

Maragsakanka Kadi iti Nasungdo nga Ayat a kas ken Jehova

Ania ti kaipapanan ti nasungdo nga ayat? Ania ti maadaltayo iti kapadasan ni Oseas ken ti di matalek nga asawana a ni Gomer?

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

Ipaaymo ken Jehova ti Kasayaatam

Maragsakan ni Jehova ken pagimbagantayo no ipaaytayo ti kasayaatantayo kenkuana. Ania ti ibilang ni Jehova a kasayaatan a sakripisio a maitedmo

PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Usarem ti Biagmo a Mangidaydayaw ken Jehova!

Ti biag ket nakapatpateg a regalo. Ikagkagumaantayo nga usaren dagiti talento ken abilidadtayo a mangidaydayaw ken mangitan-ok ken Jehova, ti nangted iti biagtayo.

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

‘Agipadtonto ti Annakyo a Lallaki ken Babbai’

Kasanotayo a masuportaran dagiti napulotan iti trabahoda a panagipadto?