Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Workbook iti Gimong a Panagbiag ken Ministerio  |  Oktubre 2016

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Kanayon Kadi nga Us-usarem ti JW.ORG Contact Card?

Kanayon Kadi nga Us-usarem ti JW.ORG Contact Card?

Gapu ta nakaas-asidegen ti dakkel a rigat, nagpateg nga agbalintayo a naregta a mangasaba. (Pr 24:11, 12, 20) Tapno matulongantayo dagiti tattao, mabalintayo nga usaren ti contact card a mangiturong iti atensionda iti Sao ti Dios ken iti website-tayo. Adda QR Code iti card a mangiturong kadakuada iti video nga Apay nga Adalem ti Biblia? Iyaw-awis met ti card ti panagadal iti Biblia wenno panangammo iti ad-adu pay nga impormasion. Adda dagiti saan nga umawat iti literatura ngem kayatda a bisitaen ti website-tayo. Ditay koma bumdeng a mangitukon iti card kadakuada. Nupay kasta, ditay mangted iti card kadagiti saan nga interesado.

Iti inaldaw nga aktibidadmo, posible a maalam ti interes ti sabsabali babaen ti panangibagam: “Adda kayatko nga ited kadakayo. Iturongnakayo daytoy a card iti website nga addaan kadagiti libre a video ken impormasion iti nagduduma a topiko.” (Jn 4:7) Gapu ta babassit dagiti contact card, mabalinmo ti mangitugot a kanayon tapno adda maitedmo iti sabsabali iti amin a gundaway.