Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Workbook iti Gimong a Panagbiag ken Ministerio  |  Oktubre 2016

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | PROVERBIO 1-6

Agtalekka ken Jehova iti Isuamin a Pusom

Agtalekka ken Jehova iti Isuamin a Pusom

Maikari ni Jehova iti naan-anay a panagtalektayo. Ti kaipapanan ti naganna pabilgenna ti panagtalektayo a kabaelanna a tungpalen dagiti karina. Napateg ti panagkararag tapno bumileg ti panagtalektayo kenkuana. Ipasigurado ti Proverbio kapitulo 3 a gunggonaan ni Jehova ti panagtalektayo kenkuana babaen ti ‘panangpalintegna iti danatayo.’

Ti masirib kadagiti bukodna a mata . . .

3:5-7

  • agdesision a saan nga agpaiwanwan ken Jehova

  • agtalek iti bukodna a kapanunotan wenno iti kapanunotan ti lubong

Ti agtaltalek ken Jehova . . .

  • ikagumaanna a pasingeden ti relasionna kenkuana babaen ti panagadal iti Biblia, panagmennamenna, ken panagkararag

  • agpapaiwanwan kenkuana babaen ti panangikabilanganna kadagiti prinsipio ti Biblia no agdesision

ANIA KADAGITOY TI MANGIPAKITA NO KASANOKA NGA AGDESISION?

UMUNA: Piliek ti ammok a kasayaatan

UMUNA: Agpaiwanwanak ken Jehova babaen ti kararag ken personal a panagadal

KALPASANNA: Dawatek ken Jehova a bendisionanna ti desisionko

KALPASANNA: Agdesisionak maitunos iti prinsipio ti Biblia