Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

No Kasano ti Mangipaay iti Nasayaat a Komento

No Kasano ti Mangipaay iti Nasayaat a Komento

Makaparegta iti kongregasion dagiti nasayaat a komento. (Ro 14:19) Makagunggona met dayta iti nagkomento. (Pr 15:23, 28) Gapuna, ikagumaantay ti agkomento uray maminsan laeng iti kada gimong. Siempre, saantay a kanayon a maawagan tunggal agitayagtayo isu a nasayaat no saan laeng a maymaysa ti isaganatayo a komento.

No agkomentoka, nasaysayaat no . . .

  • simple, nalawag, ken ababa. Kaaduanna a 30 a segundo laeng dayta wenno awan pay

  • saanmo a basbasaen ti sungbatmo iti parapo

  • saanmo nga uliten ti naikomenton ti dadduma

No sika ti umuna a naawagan, . . .

  • simple ken direkta koma ti sungbatmo

No nasungbatanen ti saludsod, mabalinmo . . .

  • nga ipakita no kasano a nainaig ti naisitar a teksto iti punto a mapagsasaritaan

  • a dakamaten no ania ti epektona iti biagtayo ti punto a mapagsasaritaan

  • nga ilawlawag no kasano a mausar ti punto

  • ti mangisalaysay iti ababa a kapadasan a mangipaganetget iti napateg a punto