Accessibility setting

Agpili iti lengguahe

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

PANAGBIAG KEN MINISTERIOTAYO KAS KRISTIANO–WORKBOOK ITI GIMONG OKTUBRE 2016

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

No Kasano ti Mangipaay iti Nasayaat a Komento

No Kasano ti Mangipaay iti Nasayaat a Komento

Makaparegta iti kongregasion dagiti nasayaat a komento. (Ro 14:19) Makagunggona met dayta iti nagkomento. (Pr 15:23, 28) Gapuna, ikagumaantay ti agkomento uray maminsan laeng iti kada gimong. Siempre, saantay a kanayon a maawagan tunggal agitayagtayo isu a nasayaat no saan laeng a maymaysa ti isaganatayo a komento.

No agkomentoka, nasaysayaat no . . .

  • simple, nalawag, ken ababa. Kaaduanna a 30 a segundo laeng dayta wenno awan pay

  • saanmo a basbasaen ti sungbatmo iti parapo

  • saanmo nga uliten ti naikomenton ti dadduma

No sika ti umuna a naawagan, . . .

  • simple ken direkta koma ti sungbatmo

No nasungbatanen ti saludsod, mabalinmo . . .

  • nga ipakita no kasano a nainaig ti naisitar a teksto iti punto a mapagsasaritaan

  • a dakamaten no ania ti epektona iti biagtayo ti punto a mapagsasaritaan

  • nga ilawlawag no kasano a mausar ti punto

  • ti mangisalaysay iti ababa a kapadasan a mangipaganetget iti napateg a punto