Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Ay-ayaten ni Jehova ti Naragsak a Mangted

Ay-ayaten ni Jehova ti Naragsak a Mangted

Iti 2 Corinto 9:7, naibaga kadatayo: “Aramiden koma ti tunggal maysa ti inkeddeng ti pusona, a saan a nasakit ti nakemna wenno mapilpilit, ta ay-ayaten ti Dios ti naragsak a mangted.” Addaantayo ita kadagiti kombiniente a pamay-an nga agdonar online tapno masuportarantayo ti trabaho dagiti Saksi ni Jehova, iti man lugartayo wenno iti intero a lubong.

BUYAEN TI VIDEO A NO KASANO TI AGDONAR ITI ELEKTRONIKO A PAMAY-AN SA SUNGBATAN DAGITOY A SALUDSOD:

  • Kasano a ma-access ti page maipapan iti panagdonar tapno mabirokantayo dagiti pamay-an ti panagdonar a mabalin iti pagiliantayo?

  • Kasano a nabenepisiaran ti dadduma iti panagdonarda iti elektroniko a pamay-an?

  • Ania ti dadduma a pamay-an iti panagdonar?

  • Ania ti mabalintayo nga aramiden no ditay ammo nga usaren dagitoy baro nga elektroniko nga alikamen?