Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | KANTA NI SOLOMON 1-8

Ti Sulamita—Maikari a Tuladen

Ti Sulamita—Maikari a Tuladen

Apay a nasayaat a pagwadan ti Sulamita para kadagiti agdaydayaw ken Jehova?

2:7; 4:12

  • Isu ket masirib ta inur-urayna ti pudno nga ayat

  • Saanna nga impalubos a gapu iti panangsugsog ti dadduma, mapilitan isuna a makarikna iti romantiko nga ayat iti asino lattan nga aggusto kenkuana

  • Isu ket napakumbaba, nadalus iti moral, ken naemma a balasang

  • Dina impalubos a ti ayatna ket magatang ti balitok wenno pammasablog

Panunotem:

‘Ania a kababalin ti Sulamita ti nasayaat a tuladek?’