Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

PANAGBIAG KEN MINISTERIOTAYO KAS KRISTIANO–WORKBOOK ITI GIMONG NOBIEMBRE 2016

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

No Kasano nga Usaren ti What Can the Bible Teach Us?

No Kasano nga Usaren ti What Can the Bible Teach Us?

Agpada ti libro a Teach Us (awan iti Iloko) ken Bible Teach (Isursuro ti Biblia). Dagitoy nga alikamen ket agpada dagiti linaonda a kinapudno ken agpada ti panagsasarunoda. Ngem napasimple a sasao ken panangilawlawag ti nausar iti Teach Us. Nadisenio daytoy para kadagiti marigatan a mangtarus iti libro a Bible Teach. Awan ti apendise ti Teach Us ngem adda dagiti endnote-na a mangted kadagiti simple a panangilawlawag iti dadduma a termino ken ideya nga adda kadagiti parapo. Awan dagiti panglukat a saludsod ken pangrepaso a kahon kadagiti kapitulona. Imbes ketdi, agngudo dagita iti sumario dagiti kinapudno iti Biblia a nailawlawag kadagiti parapo. Kas iti libro a Bible Teach, mabalin nga itukon ti libro a Teach Us uray no saan a dayta ti tukon iti bulan. Kasano nga usarentayo dagiti naidumduma a paset ti libro a Teach Us no mangyadaltayo iti Biblia?

SUMMARY: Para iti kaaduan, epektibo ti gagangay a pamay-antayo a mangyadal, a basaen ti parapo iti libro a Bible Teach sa basaen ti saludsod. Ngem no ngay saan unay a maawatan ti mayad-adalan ti maus-usar a lengguahe ken marigatan nga agbasa? No kasta ti situasion, mabalinmo nga usaren ti libro a Teach Us. Mabalin a dagiti sumario ti kapitulo ti adalenyo ken mabalinmo a paregtaen ti iyad-adalam a basaennanto lattan dagiti parapo. Masansan a maadal ti tunggal kinapudno iti Biblia (Bible truth) iti agarup 15 a minuto. Dagiti detalye nga adda kadagiti parapo ket saan a karaman kadagiti sumario isu a masapul nga agsagana a naimbag ti mangyad-adal ken sipapanunot iti kasapulan ti iyad-adalanna. No dagiti parapo ti maadal, mausar dagiti sumario kas repaso.

ENDNOTE: Dagiti termino ken ideya kadagiti endnote ket napagsasaruno sigun iti pannakaiparangda kadagiti parapo. Mabalin nga ikeddeng ti mangyad-adal no pagsaritaanda dagiti endnote iti libro a Teach Us bayat ti panagadalda.