Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Workbook iti Gimong a Panagbiag ken Ministerio  |  Nobiembre 2016

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

No Kasano nga Usaren ti What Can the Bible Teach Us?

No Kasano nga Usaren ti What Can the Bible Teach Us?

Agpada ti libro a Teach Us (awan iti Iloko) ken Bible Teach (Isursuro ti Biblia). Dagitoy nga alikamen ket agpada dagiti linaonda a kinapudno ken agpada ti panagsasarunoda. Ngem napasimple a sasao ken panangilawlawag ti nausar iti Teach Us. Nadisenio daytoy para kadagiti marigatan a mangtarus iti libro a Bible Teach. Awan ti apendise ti Teach Us ngem adda dagiti endnote-na a mangted kadagiti simple a panangilawlawag iti dadduma a termino ken ideya nga adda kadagiti parapo. Awan dagiti panglukat a saludsod ken pangrepaso a kahon kadagiti kapitulona. Imbes ketdi, agngudo dagita iti sumario dagiti kinapudno iti Biblia a nailawlawag kadagiti parapo. Kas iti libro a Bible Teach, mabalin nga itukon ti libro a Teach Us uray no saan a dayta ti tukon iti bulan. Kasano nga usarentayo dagiti naidumduma a paset ti libro a Teach Us no mangyadaltayo iti Biblia?

SUMMARY: Para iti kaaduan, epektibo ti gagangay a pamay-antayo a mangyadal, a basaen ti parapo iti libro a Bible Teach sa basaen ti saludsod. Ngem no ngay saan unay a maawatan ti mayad-adalan ti maus-usar a lengguahe ken marigatan nga agbasa? No kasta ti situasion, mabalinmo nga usaren ti libro a Teach Us. Mabalin a dagiti sumario ti kapitulo ti adalenyo ken mabalinmo a paregtaen ti iyad-adalam a basaennanto lattan dagiti parapo. Masansan a maadal ti tunggal kinapudno iti Biblia (Bible truth) iti agarup 15 a minuto. Dagiti detalye nga adda kadagiti parapo ket saan a karaman kadagiti sumario isu a masapul nga agsagana a naimbag ti mangyad-adal ken sipapanunot iti kasapulan ti iyad-adalanna. No dagiti parapo ti maadal, mausar dagiti sumario kas repaso.

ENDNOTE: Dagiti termino ken ideya kadagiti endnote ket napagsasaruno sigun iti pannakaiparangda kadagiti parapo. Mabalin nga ikeddeng ti mangyad-adal no pagsaritaanda dagiti endnote iti libro a Teach Us bayat ti panagadalda.