Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Pebrero 29–Marso 6

ESTER 1-5

Pebrero 29–Marso 6
 • Kanta 86 ken Kararag

 • Panglukat a Sasao (3 min. wenno awan pay)

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

AGBALIN A MAS EPEKTIBO ITI MINISTERIO

 • Damo a Pannakisarita: (2 min. wenno awan pay) Itukon ti broshur nga Umimdengka iti Dios ket Agbiagka nga Agnanayon. Mangibati iti pagsaritaan para iti panagsarungkar.

 • Panagsarungkar: (4 min. wenno awan pay) Idemostra no kasano ti agsarungkar iti maysa a nangawat iti broshur nga Umimdengka iti Dios ket Agbiagka nga Agnanayon, sa pagsaritaan ti panid 2-3. Mangibati iti pagsaritaan iti sumaganad a panagsarungkar.

 • Panangyadal iti Biblia: (6 min. wenno awan pay) Idemostra ti panangyadal iti Biblia, nga usaren ti panid 4-5 ti broshur nga Umimdengka iti Dios ket Agbiagka nga Agnanayon. (km 7/12 2-3)

PANAGBIAG KAS KRISTIANO

 • Kanta 71

 • Lokal a kasapulan: (10 min.)

 • Kasanokayo a Mabembenepisiaran iti Baro a Pormat ti Gimong ken iti Workbook?: (5 min.) Pagsasaritaan. Pagkomentuen ti tallaong no kasanoda a nabenepisiaran iti daytoy baro a gimong. Paregtaen ti amin nga agsaganada a naimbag tapno ad-adda a mabenepisiaranda.

 • Panagadal ti Kongregasion iti Biblia: ia kap. 10 ¶1-11, kahon iti p. 86 (30 min.)

 • Repaso ken Dagiti Maadal iti Sumaruno a Lawas (3 min.)

 • Kanta 149 ken Kararag