Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Saan a Lipaten ni Jehova ti Ayatyo

Saan a Lipaten ni Jehova ti Ayatyo

BUYAEN TI VIDEO A SAAN A LIPATEN NI JEHOVA TI AYATYO, SA SUNGBATAN DAGITOY A SALUDSOD:

  • Ania dagiti problema a kakuykuyog ti panaglakay wenno panagbaket?

  • Ania dagiti nasayaat a galad a masansan a kakuykuyog ti panaglakay wenno panagbaket?

  • No nataengankan, kasano a maparegtaka iti Levitico 19:32 ken Proverbio 16:31?

  • Ania ti pangibilangan ni Jehova kadagiti nataengan a limitadon ti maar-aramidanda iti ministerio?

  • Ania ti kayat ni Jehova nga aramidentayo uray no nataengantayon?

  • Kasano a maparegta dagiti nataengan dagiti agtutubo?

  • Kasano a pinaregtanaka itay nabiit ti maysa a nataengan a kabsat?