Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | SALMO 11-18

Siasino ti Mabalin a Sangaili iti Tolda ni Jehova?

Siasino ti Mabalin a Sangaili iti Tolda ni Jehova?

Tapno agbalin a sangaili iti tolda ni Jehova masapul a ti maysa ket gayyem ti Dios, daydiay agtalek ken agtulnog kenkuana. Nadakamat iti Salmo 15 no ania dagiti birbiroken ni Jehova iti maysa a gayyem.

TI SANGAILI NI JEHOVA MASAPUL A . . .

  • natarnaw

  • sawenna ti pudno, uray iti kaunggan ti pusona

  • padayawanna dagiti padana nga adipen ni Jehova

  • tungpalenna ti ibagbagana, uray no narigat dayta

  • tulonganna dagiti agkasapulan a di mangnamnama iti aniaman a subad

TI SANGAILI NI JEHOVA LIKLIKANNA TI . . .

  • agtsismis ken mangpadakes

  • agaramid iti dakes iti padana a tao

  • manggundaway kadagiti kapammatianna

  • makikadua kadagidiay saan nga agserserbi wenno agtultulnog ken Jehova

  • umawat iti pasuksok