Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Panangparang-ay iti Abilidadtayo iti Ministerio—Panangisuro iti Estudiante nga Agsagana

Panangparang-ay iti Abilidadtayo iti Ministerio—Panangisuro iti Estudiante nga Agsagana

NO APAY A NAPATEG: No nakasagana dagiti iyad-adalantayo iti Biblia, nalaklakada a maawatan ken malagip dagiti isursurotayo kadakuada. No nalaklakada a maawatan ken malagip dagiti naisuro, naparpartakda a rumang-ay. Uray no nabautisarandan, masapul nga agsaganada para iti gimong ken iti ministerio tapno ‘makapagtultuloyda nga agbantay.’ (Mt 25:13) No masursuroda ti agadal ken maaddaanda iti nasayaat a rutina iti panagadal, pagimbagandanto dayta iti intero a panagbiagda. Iti rugi pay laeng, tulongantayon dagiti iyad-adalantayo a maaddaan iti rutina nga agsagana para iti panagadal iti Biblia.

NO KASANO NGA ARAMIDEN:

  • Agbalin a nasayaat nga ulidan. (Ro 2:21) Isaganam ti tunggal panagadal, a sipapanunotka koma iti iyad-adalam. (km 11/15 3) Ipakitam ti naugedan a publikasion nga us-usarem

  • Paregtaem nga agsagana. No naipasdeken ti panagadal, ibagam a paset ti panagadal iti Biblia ti panagsagana, ken ilawlawagmo dagiti pagsayaatan dayta. Mangtedka kadagiti singasing no kasano a maaddaan iti tiempo nga agsagana. Ti dadduma a mangyad-adal ipabpabulodda dagiti naugedan a publikasionda bayat ti panagadal tapno makita ti estudiante dagiti pagsayaatan ti panagsagana. Komendaram no agsagana

  • Ipakitam no kasano ti agsagana. Iti rugi pay laeng, us-usarenen ti dadduma ti intero a panagadalda a mangipakita iti estudiante no kasano nga isagana ti maysa a leksion