Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | JEREMIAS 5-7

Insardengda nga Aramiden ti Pagayatan ti Dios

Insardengda nga Aramiden ti Pagayatan ti Dios

7:1-4, 8-10, 15

  • Situtured nga imbutaktak ni Jeremias dagiti basol ken panaginsisingpet dagiti Israelita

  • Impagarup dagiti Israelita nga adda pannakabalin ti templo a mangsalaknib kadakuada

  • Impakaammo ni Jehova a saan a makaluban dagiti dakes nga aramidda babaen kadagiti ritual a panagidatonda

Panunotem: Kasano a masiguradok a maitunos iti pagayatan ni Jehova ti panagdayawko, saan ket a pormalidad laeng?

Ni Jeremias iti ruangan ti balay ni Jehova