Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Marso 7-13

ESTER 6-10

Marso 7-13
 • Kanta 131 ken Kararag

 • Panglukat a Sasao (3 min. wenno awan pay)

GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS

 • Nagsakripisio ni Ester Para ken Jehova ken iti Ili ti Dios”: (10 min.)

  • Est 8:3, 4—Inrisgo ni Ester ti biagna para iti sabsabali nupay natalged idi ti kasasaadna (ia 143 ¶24-25)

  • Est 8:5—Naannad ti pannakisarita ni Ester ken ni Asuero (w06 3/1 11 ¶8)

  • Est 8:17—Adu ti nagbalin a Judio a proselita (w06 3/1 11 ¶3)

 • Panagkali iti Naespirituan a Gameng: (8 min.)

  • Est 8:1, 2—Kasano a natungpal ti padto ni Jacob idi dandanin matay mainaig iti ‘panangbingay [ni Benjamin] iti samsam iti rabii’? (ia 142, kahon)

  • Est 9:10, 15, 16—Nupay ti bilin ipalubosna ti panagsamsam, apay a saan nga inaramid dayta dagiti Judio? (w06 3/1 11 ¶4)

  • Ania ti maadalko iti panagbasa iti Biblia ita a lawas maipapan ken Jehova?

  • Ania dagiti punto iti panagbasa iti Biblia ita a lawas a mausarko iti ministerio?

 • Panagbasa iti Biblia: Est 8:1-9 (4 min. wenno awan pay)

AGBALIN A MAS EPEKTIBO ITI MINISTERIO

PANAGBIAG KAS KRISTIANO

 • Kanta 118

 • Abrasaen Dagiti Bisitatayo”: (15 min.) Pagsasaritaan. Paisalaysay kadagiti agibumbunannag dagiti nasayaat a kapadasan kas resulta ti panangabrasa kadagiti bisita nga immatender iti napalabas a Memorial. Paidemostra ti maysa a nasayaat a kapadasan.

 • Panagadal ti Kongregasion iti Biblia: ia kap. 10 ¶12-21 ken ti repaso iti kapitulo (30 min.)

 • Repaso ken Dagiti Maadal iti Sumaruno a Lawas (3 min.)

 • Kanta 147 ken Kararag