Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | GALACIA 4-6

“Simboliko a Drama” nga Adda Kaipapananna Kadatayo

“Simboliko a Drama” nga Adda Kaipapananna Kadatayo

4:24-31

Inusar ni apostol Pablo daytoy a “simboliko a drama” tapno iyilustrar a nasaysayaat ti baro a tulag ngem iti Linteg ti tulag. Babaen ti naayat a panangidaulo ni Kristo ken ti kakaduana nga agtawid, posible a mawayawayaan ti amin a tattao iti basol, kinaimperpekto, ladingit, ken ipapatay.​—Isa 25:8, 9.

 

HAGAR​—TI ADIPEN A BABAI

Ti literal nga Israel nga adda iti babaen ti Linteg ti tulag, ken ti Jerusalem kas kabeserana

SARA​—TI SIWAYAWAYA A BABAI

Ti Jerusalem idiay ngato, ti nailangitan a paset ti organisasion ti Dios

“ANNAK” NI HAGAR

Dagiti Judio (a nagkari ken Jehova nga agtulnogda iti Mosaiko a Linteg) indadanes ken inlaksidda ni Jesus

“ANNAK” NI SARA

Ti Kristo ken ti 144,000 a Kristiano a dinutokan ti espiritu

PANNAKAADIPEN ITI LINTEG TI TULAG

Impalagip ti Linteg kadagiti nagkauna nga Israelita nga adipen ida ti basol

MANGWAYAWAYA TI BARO A TULAG

Ti pammati iti pateg ti daton ni Kristo pinagbalinna a posible ti pannakawayawaya iti basol