Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Pagbalinem nga Ad-adda a Makagunggona ti Personal a Panagadalmo

Pagbalinem nga Ad-adda a Makagunggona ti Personal a Panagadalmo

NO APAY A NAPATEG: Babaen ti personal a panagadal iti Sao ti Dios, ‘maawatantayo a naimbag ti kaakaba ken kaatiddog ken kangato ken kauneg ti kinapudno.’ (Efe 3:18) Tulongannatayo met nga agtalinaed nga awan pakababalawanna ken awan pagkuranganna iti tengnga ti dakes a lubong ken tapno “kanayon a siiirut a petpetan[tayo] ti sao ti biag.” (Fil 2:15, 16) Iti personal a panagadaltayo iti Sao ti Dios, makapilitayo iti material a kasapulantayo kas indibidual. Kasanotayo a mausar iti kasayaatan a pamay-an ti orastayo nga agbasa ken agadal iti Biblia?

NO KASANO NGA ARAMIDEN:

 • Koloram dagiti bersikulo ken aginotarka iti personal a kopiam iti Biblia, iti man nayimprenta wenno elektroniko a pormat

 • Bayat a basbasaem ti Sao ti Dios, isaludsodmo dagitoy: ‘Asino? Ania? Apay? Kaano? Kasano? Sadino?’

 • Ammuem dagiti detalye. Usarem dagiti alikamen iti panag-research a mangbirok kadagiti topiko wenno bersikulo iti Biblia

 • Utobem dagiti nabasam tapno makitam no kasano nga agaplikar kenka dagiti impormasion

 • Iyaplikarmo dagiti naadalmo.​—Lu 6:47, 48

BUYAEN TI VIDEO A PETPETAN A SIIIRUT TI SAO TI BIAG BABAEN TI NASAYAAT A PERSONAL A PANAGADAL SA SUNGBATAN DAGITOY:

 • Ania ti imbaga ti dadduma maipapan iti personal a panagadal?

 • Apay nga agkararagtayo sakbay ti personal a panagadaltayo?

 • Ania ti makatulong tapno nalaklakatayo a maawatan ti salaysay ti Biblia?

 • Ania dagiti klase ti marka a mabalintayo nga usaren no adalentayo ti Biblia?

 • Apay a nagpateg ti panagutob no ad-adalentayo ti Sao ti Dios?

 • Ania ti aramidentayo iti naadaltayo?

“Pagay-ayatko ti lintegmo! Pampanunotek a naimbag iti agmalmalem.”​—Sal 119:97