Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Pagtuladan a Presentasion

Pagtuladan a Presentasion

AGRIINGKAYO!

Saludsod: Naggapu kadi ti Biblia iti Dios? Wenno puro kapanunotan laeng dagiti tattao ti linaonna?

Teksto: 2Ti 3:16

Tukon: Mabasa iti daytoy a ruar ti Agriingkayo! ti tallo nga ebidensia a ti Biblia ket talaga a naggapu iti Dios.

ISURO TI KINAPUDNO

Saludsod: Ania koma ti pangibilangantayo iti regalo a biag?

Teksto: Apo 4:11

Kinapudno: Ti biag ket regalo ti Dios isu a respetuentayo. Sipapanunottayo iti kinatalged ken ditay pulos igagara ti pumatay iti tao. Ipatpategtayo ti regalo a biag.

ANIA TI SEKRETO TI NARAGSAK A PAMILIA?

Saludsod: Kitaenyo ti saludsod iti sango daytoy a tract ken dagiti posible a sungbat. Ania ti makunayo?

Teksto: Lu 11:28

Tukon: Ipakita daytoy a tract no ania ti epekto dayta iti pamiliayo ken no apay a makapagtalektayo iti ibagbaga ti Biblia.

MANGARAMIDKA ITI BUKODMO A PRESENTASION

Tuladen ti format kadagiti nadakamat a pagtuladan iti panangaramid iti bukodmo a presentasion.