Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | UN-UNNOY 1-5

Makatulong ti Panagur-uray Tapno Makapagibturtayo

Makatulong ti Panagur-uray Tapno Makapagibturtayo

Ania ti nakatulong ken Jeremias nga agibtur ken agtalinaed a positibo iti laksid ti nakaro a pakarigatan?

3:20, 21, 24, 26, 27

  • Dakkel ti panagtalekna nga “agrukob” ni Jehova kadagiti agbabbabawi nga adipenna ket aonenna ida iti makapaladingit a kasasaadda

  • Nasursurona nga ‘awiten ti sangol bayat ti kinaagtutubona.’ Ti panagibtur ti maysa a tao kadagiti pannubok bayat nga agtutubo pay ti mangisagana kenkuana tapno mapagballigianna dagiti karit iti masanguanan

Ania ti aramidek tapno masaganaak dagiti karit iti masanguanan?

 

Kasanok a maipakita ti positibo a kababalin iti panagur-urayko?