Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Debosion iti Dios Kontra Pisikal a Panagsanay

Debosion iti Dios Kontra Pisikal a Panagsanay

Makagunggona kadi ti pisikal a panagsanay? Wen, ngem bassit laeng no ikompara iti naespirituan a panagsanay. (1Ti 4:8) Nasayaat ngarud no kalkalaingan laeng ti oras dagiti Kristiano iti isports.

BUYAEN TI WHITEBOARD ANIMATION A TI MASAPUL A MAAMMUAM MAIPAPAN ITI ISPORTS SA SUNGBATAN DAGITOY A SALUDSOD:

  1. 1. Ania dagiti abilidad a masursurotayo iti isports?

  2. 2. Ania ti tallo a banag a pakakitaantayo no pagimbagantayo wenno saan ti maysa nga isports?

  3. 3. Kasano a makatulong kadatayo ti Salmo 11:5 nga agdesision no ania nga isports ti buyaen wenno ay-ayamentayo?

  4. 4. Kasanotayo a mayaplikar ti Filipos 2:3 ken Proverbio 16:18 iti pamay-antayo nga agay-ayam iti isports?

  5. 5. Kasanonatayo a matulongan ti Filipos 1:10 tapno maliklikantayo ti adu unay nga oras nga agbuya wenno agay-ayam iti isports?