Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Insuronakami ni Jehova a Mangpadakkel Kadagiti Annakmi

Insuronakami ni Jehova a Mangpadakkel Kadagiti Annakmi

Ania ti masursuro dagiti agassawa iti nailangitan nga Amada a ni Jehova a makatulong kadakuada a sibaballigi a mangpadakkel iti annakda? Buyaen ti video nga Insuronakami ni Jehova a Mangpadakkel Kadagiti Annakmi sa sungbatan dagitoy a saludsod maipapan kada Abilio ken Ulla Amorim:

  • Ania ti naitulong dagiti kapadasanda idi ubbingda pay bayat a pinadakkelda ti mismo nga annakda?

  • Ania dagiti nagsasayaat a kapadasan ti annakda idi ubbingda pay?

  • Kasano nga inkagumaan da Abilio ken Ulla nga inyaplikar ti Deuteronomio 6:6, 7?

  • Apay a saanda laeng a basta imbaga kadagiti annakda no ania ti aramidenda?

  • Kasano a tinulonganda dagiti annakda a mangaramid kadagiti nasayaat a desision iti biagda?

  • Kanayon nga imparegtada kadagiti annakda nga agserbida iti amin-tiempo, ngem ania dagiti masapul nga isakripisioda kas nagannak? (bt 178 ¶19)