Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 PANAGBIAG KAS KRISTIANO

Ti Panagbalin a Legal ti Trabaho Idiay Quebec

Ti Panagbalin a Legal ti Trabaho Idiay Quebec

Idi mabista ni Pablo, nagapelar ken Cesar. Inusarna ti kalinteganna kas umili ti Roma isu a nangipaay iti ulidan a surotentayo ita. Buyaen ti video a Ti Panagbalin a Legal ti Trabaho Idiay Quebec, ket ammuentayo no kasano nga inusar ti kakabsattayo dagiti legal a pamay-an tapno maidepensada ti naimbag a damag idiay Quebec. Kalpasanna, sungbatan dagitoy a saludsod:

  • Ania dagiti karit a naipasango kadagiti kakabsattayo idiay Quebec?

  • Ania nga espesial a tract ti inwarasda, ken ania ti resultana?

  • Ania ti napasamak ken Brother Aimé Boucher?

  • Ania ti desision ti Korte Suprema ti Canada iti kaso ni Brother Boucher?

  • Ania a naisangsangayan a legal a pamay-an ti inusar dagiti kakabsat, ken ania ti resultana?

  • Ania ti napasamak kalpasan a sininga dagiti polis ti Nakristianuan a gimong gapu iti panangsugsog dagiti padi?