Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Pagtuladan a Pannakisarita

Pagtuladan a Pannakisarita

●○○ DAMO A PANNAKISARITA

Saludsod: Makatulong pay kadi ti Biblia ita?

Teksto: 2Ti 3:16

Sumaruno a Pagsaritaan: Ania ti mensahe ti Biblia?

○●○ UMUNA A PANAGSARUNGKAR

Saludsod: Ania ti mensahe ti Biblia?

Teksto: Mt 6:10

Sumaruno a Pagsaritaan: Anianto ti aramiden ti Pagarian ti Dios?

○○● MAIKADUA A PANAGSARUNGKAR

Saludsod: Anianto ti aramiden ti Pagarian ti Dios?

Teksto: Da 2:44

Sumaruno a Pagsaritaan: Anianto ti epekto dayta iti daga?