Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 GAMENG MANIPUD ITI SAO TI DIOS | MATEO 8-9

Inayat ni Jesus Dagiti Tattao

Inayat ni Jesus Dagiti Tattao

Saklawen ti Mateo kapitulo 8 ken 9 ti dadduma a paset ti ministerio ni Jesus iti rehion ti Galilea. Idi nangpaimbag ni Jesus, impakitana ti pannakabalinna. Ngem napatpateg pay, impakitana ti kasta unay nga ayat ken asina iti sabsabali.

 1. Pinaimbag ni Jesus ti agkukutel.—Mt 8:1-3

 2. Pinaimbag ni Jesus ti adipen ti opisial ti buyot.—Mt 8:5-13

  Pinaimbagna ti katugangan a babai ni Pedro.—Mt 8:14, 15

  Pinaruarna dagiti demonio ken inagasanna dagiti masakit.—Mt 8:16, 17

 3. Pinaruar ni Jesus dagiti narurungsot a demonio ket imbaonna a mapanda kadagiti baboy.—Mt 8:28-32

 4. Pinaimbag ni Jesus ti maysa a paralitiko.—Mt 9:1-8

  Pinaimbagna ti babai a nangsagid iti kawesna, ken pinagungarna ti balasang ni Jairo.—Mt 9:18-26

  Pinaimbagna dagiti bulsek ken dagiti umel.—Mt 9:27-34

 5. Napan ni Jesus kadagiti siudad ken purok ket inagasanna ti tunggal kita ti an-annayen.—Mt 9:35, 36

Kasano nga ad-adda pay a maipakitak ti ayat ken asi iti sabsabali?