Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Pagtuladan iti Pannakisarita

Pagtuladan iti Pannakisarita

●○○ DAMO A PANNAKISARITA

Saludsod: Pakabirokantayo iti mapagtalkan a balakad tapno agbalin a naragsak ti biagtayo?

Teksto: Sal 1:1, 2

Sumaruno a Pagsaritaan: Ania ti epekto iti kinaragsaktayo no ayatentayo ti kuarta ken sanikuatayo?

○●○ UMUNA A PANAGSARUNGKAR

Saludsod: Ania ti epekto iti kinaragsaktayo no ayatentayo ti kuarta ken sanikuatayo?

Teksto: 1Ti 6:9, 10

Sumaruno a Pagsaritaan: Ania dagiti pagsayaatanna no kanayon a positibo ti kababalintayo?

○○● MAIKADUA A PANAGSARUNGKAR

Saludsod: Ania dagiti pagsayaatanna no kanayon a positibo ti kababalintayo?

Teksto: Pr 17:22

Sumaruno a Pagsaritaan: Kasano a rumang-ay ti maysa a pamilia uray adda dagiti problema?